100 từ đồng nghĩa của Agree trong tiếng Anh

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Định nghĩa và Ví dụ về “Agree”

Ý nghĩa của Agree: Hành động tập trung vào một ý kiến ​​hoặc một quyết định. Nó cho thấy sự gặp gỡ của những tâm trí trong một lĩnh vực đang được thảo luận.
 
Examples
 
After a long debate, the two parties were able to reconcile their differences and finally agree on a common solution.”
“Sau một thời gian dài tranh luận, hai bên đã có thể dung hòa những khác biệt của họ và cuối cùng đồng ý về một giải pháp chung”.
 
“It is not easy to agree with someone unwilling to compromise or come to some kind of consensus.”
"Không dễ dàng để đồng ý với một người không sẵn sàng thỏa hiệp hoặc đi đến một loại đồng thuận nào đó."
 
“I don’t agree with Philips on many things.”
“Tôi không đồng ý với Philips về nhiều điều.”
100 từ đồng nghĩa của Agree trong tiếng Anh

Từ đồng nghĩa phổ biến cho "Agree". 

Accede Accede Agree with Believe
Admit Accept Align Check
Allow Accommodate Allow Chime
Assent Accord Approve Coincide
Concede Acknowledge Arrange Come to an agreement
Consent Acquiesce Assent Come to terms
Consensus Adhere Authorize Comply
Consent Admit Bargain Compromise
Consenting Adopt Be appropriate Concede
Consort Affirm Be consistent Conclude
Contract Agree to Be in agreement Concord
Cooperate Equal Be in harmony Concur
Correspond Fall in with Be suitable Confirm
Covenant Fit Match Conform
Cut a deal Go along Mind Settle
Decide Go along with Obey Square
Defer Go together Okay Stipulate
Disagree Grant Parallel Submit
Embrace Guarantee Pass Subscribe
Endorse Harmonise Permit Suit
Engage Harmonize Pledge Support
Vote Hold Promise Swear
Vow Jibe Provide Synchronize
Yield Join Reach agreement Take
Reconcile Make Recognise Tally
Resolve Make a deal Recognize Understand
Sanction     Undertake

Bài viết liên quan:

thì quá khứ đơn

dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Từ đồng nghĩa “Agree” với các ví dụ

Accede
He acceded to demands for his resignation.
Ông ấy đã yêu cầu ông ấy từ chức.
 
Admit
It was a stupid thing to do, I admit.
Tôi thừa nhận đó là một điều ngu ngốc .
 
Allow
His parents won’t allow him to stay out late.
Bố mẹ anh ấy không cho phép anh ấy đi chơi khuya.
 
Assent
The director has given her assent to the proposals.
Giám đốc đã đồng ý cho cô ấy đề xuất.
 
Concede
He was forced to concede that there might be difficulties.
Anh ta buộc phải thừa nhận rằng có thể có khó khăn.
 
Consent
She finally consented to answer our questions.
Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý trả lời câu hỏi của chúng tôi.
 
Xem thêm:
 
 
CHúc bạn thành công !