100 từ đồng nghĩa của Tired trong tiếng Anh

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của Tired: Từ Tired là một tính từ. Nó được sử dụng để mô tả một người nào đó đang buồn chán, không có hứng thú hoặc cần nghỉ ngơi hoặc ngủ một giấc nào đó.

Examples:
 
I am so tired because I only got three hours of sleep last night.
Tôi rất mệt mỏi vì tôi chỉ ngủ được ba tiếng đêm qua.
 
In general, people are tired of all the racism that exists in the world today.
Nói chung, mọi người cảm thấy mệt mỏi với tất cả sự phân biệt chủng tộc đang tồn tại trên thế giới ngày nay.
 
She was so tired of putting up with her husband’s excuses.
Cô quá mệt mỏi với những lời bào chữa của chồng.
 
100 từ đồng nghĩa của Tired trong tiếng Anh

Từ đồng nghĩa phổ biến của từ "Tired".

Run-down All in (Slang) Done Flat
Drained Annoyed Done in Footsore
Exhausted Antiquated Done in (informal) Frazzled
Weary Banal Downbeat Hackneyed
Powerless Beat Drained Had enough
Bushed Bored Drawn Had it
Burnt-out (UK) Boring Drooping Haggard
Fatigued Bromidic Drowsy Humdrum
Worn out Burnt-out (UK) Dull Insipid
Spent Bushed Enervated Jaded
All in (Slang) Commonplace Enough Knackered
Whacked Corny Exhaust Knocked out
Dog-tired (informal) Dead Exhausted Languid
Done in (informal) Dead tired Exhausting Languorous
Old hat Debilitated Fagged Lazy
Old-hat Depleted Fagged out Lethargic
Overtired Dog-tired Faint Lifeless
Overused Dog-tired (informal) Fatigued Limp
Overworked Spent Fed up Listless
Played out Stale Flagged Unoriginal
Pooped Stereotyped Flagging Used up
Powerless Stock Tuckered Very tired
Prosaic Tedious Tuckered out Wasted
Prostrate Threadbare Unimaginative Wayworn
Run-down Timeworn Sleepy Weak
Run-of-the-mill Tired out Sluggish Wearied
Shopworn Tiresome Wiped out Weary
Sick Tiring Worn Well-worn
Sick of Torpid Worn-out Whacked

Xem thêm một số bài viết

We’re completely run-down and need a thorough rest.
Chúng tôi hoàn toàn  mệt mỏi  và cần nghỉ ngơi toàn diện.
 
John suddenly felt totally drained.
John đột nhiên cảm thấy hoàn toàn kiệt sức .
 
I feel exhausted, but also triumphant.
Tôi cảm thấy  kiệt sức , nhưng cũng vui mừng.
 
Her face looked strained and weary.
Khuôn mặt của cô ấy trông căng thẳng và  mệt mỏi .
 
We are powerless in the face of such forces.
Chúng ta  bất lực  khi đối mặt với những lực như vậy.
 
I’m bushed. I’m going to bed.
I’m bushed . Tôi đi ngủ.
 
She is feeling burnt-out at work — She needs a holiday.
Cô ấy đang cảm thấy kiệt sức trong công việc - Cô ấy cần một kỳ nghỉ .
 
She’s so easily fatigued since her illness.
Cô ấy rất dễ  mệt mỏi  kể từ khi bị bệnh.
 
I ‘ve been working all night and I’m worn out.
Tôi đã làm việc cả đêm và tôi  mệt mỏi.
 
After the final test, she felt totally spent.
Sau bài kiểm tra cuối cùng, cô ấy cảm thấy đã hoàn toàn chi tiêu .
 
At the end of the race he felt all in.
Khi kết thúc cuộc đua, anh ấy cảm thấy hết mình .
 
God! I am dog-tired after the hike.
Chúa ơi! Tôi mệt chó sau khi đi bộ đường dài.
 
I’m done in after exams each year.
Tôi hoàn thành sau kỳ thi mỗi năm.
 
Thân Ái !