(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
105 từ đồng nghĩa cho Increase giúp bạn học tốt

Một từ khác cho Increase là gì? Bài học này cung cấp một danh sách các từ đồng nghĩa củaIncrease với các câu ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đó để sử dụng thay vì Increase sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.


Ý nghĩa của "Increase":
 
+ Động từ : Làm cho độ lớn , kích thước hoặc chất lượng của thứ gì đó lớn hơn hoặc lớn hơn
 
Example:
 
Increase the volume of the television, Jack, I need to hear the news”
“Tăng âm lượng tivi lên, Jack, tôi cần nghe tin tức”
 
“ We need to think of a way to increase the capacity of the plant to meet the demand”
“Chúng tôi cần nghĩ cách nâng công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu”

+ Danh từ : Thủ tục hoặc quá trình làm cho lớn hơn, hoặc tăng một cái gì đó

Example:
 
“There is an increase in the overall amount of physical activity you have been doing since you have recovered Dom, and that is encouraging”
“ Tổng số lượng hoạt động thể chất bạn đã thực hiện kể từ khi Dom hồi phục đã tăng lên, và điều đó thật đáng khích lệ”
 
“The sudden increase in temperature has been rather uncomfortable, I will admit”
“Nhiệt độ tăng đột ngột khá khó chịu, tôi thừa nhận”
 
105 từ đồng nghĩa cho Increase
 
 

Danh sách lớn hơn 105 từ khác nhau để sử dụng thay vì "Increase".

 - Accretion
 - Accrual
 - Add to
 - Addition
 - Advance
 - Aggrandize
 - Aggravate
 - Amplify
 - Augment
 - Augmentation
 - Better
 - Blow up
 - Bolster
 - Boost
 - Broaden
 - Broadening
 - Build
 - Build up
 - Burgeon
 - Climb
 - Deepen
 - Develop
 - Development
 - Dilate
 - Distend
 - Elevate
 - Enhance
 - Enhanced
 - Enhancement
 - Enhancing
 - Enlarge
 - Enlargement
 - Escalate
 - Escalation
 - Exacerbate
 - Expand
 - Expanding
 - Expansion
 - Extend
 - Extension
 - For greater
 - For increased
 - For increasing
 - Further
 - Gain
 - Get better
 - Get up
 - Go up
 - Goes up
 - Good
 - Greatest
 - Grew
 - Grow
 - Grow up
 - Growing
 - Growing up
 - Grown
 - Growth
 - Has grown
 - Has increased
 - Have increased
 - Heighten
 - High
 - Higher
 - Improve
 - Improved
 - Improvement
 - Improving
 - Increased
 - Increases
 - Increment
 - Inflate
 - Inflation
 - Intensify
 - Larger
 - Lengthen
 - Lift
 - Magnify
 - Make
 - Multiply
 - Plus
 - Progress
 - Proliferation
 - Promote
 - Raise
 - Raised
 - Raising
 - Reinforce
 - Rise
 - Rising
 - Scale up
 - Spread
 - Step up
 - Strengthen
 - Strengthened
 - Strengthening
 - Stretch
 - Supplement
 - Supplement
 - Surge
 - Swell
 - Thrive
 - Upgrade
 - Wax
 - Widen
 - Widening
 - Worsen
 
Xem thêm các từ đồng nghĩa khác:
 
 

Các ví dụ được sử dụng với từ đồng nghĩa Increase

Accretion (n)
The fund was increased by the accretion of new shareholders.
Quỹ được tăng lên nhờ sự  tích lũy  của các cổ đông mới.
 
Accrual (n)
That person may sue for any trespass committed since the accrual of the right of entry.
Người đó có thể kiện về bất kỳ hành vi xâm phạm nào được thực hiện kể từ khi  tích lũy  được quyền nhập cảnh.
 
Add to (v)
This show will no doubt add to his growing reputation.
Buổi biểu diễn này chắc chắn sẽ làm  tăng thêm  danh tiếng của anh ấy.
 
Advance (n)
 An advance on wages was made.
Một  khoản tạm ứng  về tiền lương đã được thực hiện.
 
Aggrandize (v)
 All he desired was to aggrandize his estate.
Tất cả những gì anh ta muốn là làm  trầm trọng thêm  gia sản của mình.
 
Amplify (v)
The accompanying chords have been amplified in our arrangement.
Các hợp âm đi kèm đã được khuếch đại theo cách sắp xếp của chúng tôi.
 
Augment (v)
He would have to find work to augment his income.
Anh ấy sẽ phải tìm việc để  tăng thêm  thu nhập.
 
Augmentation (n)
The augmentation of the army began along traditional lines.
Việc  tăng  quân bắt đầu theo đường lối truyền thống.
 
Boost (v)
The new service helped boost pre-tax profits by 10%.
Dịch vụ mới đã giúp  tăng  10% lợi nhuận trước thuế.
 
Develop (v) 
Team sports help to develop a child’s social skills.
Các môn thể thao đồng đội giúp  phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ.
 
Elevate (v) 
Emotional stress can elevate blood pressure.
Căng thẳng cảm xúc có thể  làm tăng  huyết áp.
 
Enhance (v)
The company is trying to enhance its cash flow.
Công ty đang cố gắng  tăng cường  dòng tiền.
 
Enlarge (v) 
Reading will enlarge your vocabulary.
Đọc sẽ  mở rộng  vốn từ vựng của bạn.
 
Expand (v)
We have to expand the size of the image.
Chúng tôi phải  mở rộng  kích thước của hình ảnh.
 
Expansion (n)
 The expansion of higher education will continue.
Việc  mở rộng  giáo dục đại học sẽ tiếp tục .
 
Extend (v) 
We shall have to extend the payments over an additional period.
Chúng tôi sẽ phải gia  hạn  các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian bổ sung.
 
Heighten (v)
 This will heighten your awareness of little-word buildup, and help you revise quickly.
Điều này sẽ  nâng cao  nhận thức của bạn về sự tích tụ ít từ và giúp bạn sửa đổi nhanh chóng.
 
Increment (v/n)
The contract includes a salary increment every six months.
Hợp đồng bao gồm tăng lương   sáu tháng một lần.
 
Intensify (v)
 The conflict is almost bound to intensify.
Xung đột gần như chắc chắn sẽ  gia tăng .
 
Magnify (v)
The camera’s zoom mode can magnify a certain area if required.
Chế độ thu phóng của máy ảnh có thể phóng đại một khu vực nhất định nếu cần.
 
Multiply (v)
This will multiply our chances of success.
Điều này sẽ  nhân lên  cơ hội thành công của chúng tôi.
 
Plus (v) 
The total cost was $10, 000, plus 14% interest.
Tổng chi phí là $ 10, 000,  cộng với  lãi suất 14%.
 
Proliferation (n)
The proliferation of the colorectal lines was unaffected by histamine.
Sự  tăng sinh  của các đường trực tràng không bị ảnh hưởng bởi histamine.
 
Raise (v)
The estate is holding an auction to raise money.
Di sản đang được tổ chức một cuộc đấu giá để  gây  quỹ.
 
Rise (v)
The probability is that prices will rise rapidly.
Khả năng là giá sẽ  tăng  nhanh chóng.
 
Strengthen (v/n)
The organization strengthened its efforts to expand such programs.
Tổ chức đã tăng cường nỗ lực để mở rộng các chương trình như vậy.
 
Supplement
The payments are a supplement to his usual salary.
Các khoản thanh toán là một  phần bổ sung  cho tiền lương thông thường của anh ấy.
 
Bạn cần xem thêm chủ đề hot hiện nay: 
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !
 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.