105 từ đồng nghĩa của Develop học phải phát triển?

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của Develop: Từ “development” là một động từ. Develop có nghĩa là phát triển , trưởng thành, thăng tiến, tuổi tác, hoặc công phu. Nó cũng có thể có nghĩa là phát triển một mối quan hệ thân thiết với một ai đó hoặc một cái gì đó.

Examples:
 
Henry could feel the love for Kate develop over the months they had been together.
Henry có thể cảm thấy tình yêu dành cho Kate phát triển qua những tháng họ bên nhau.
 
I need to develop a way to be more organized.
Tôi cần phát triển một cách để có tổ chức hơn.
 
As she continued to develop physically, mentally and emotionally year after year, she became the person I always knew she could be.
Khi cô ấy tiếp tục phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc năm này qua năm khác, cô ấy đã trở thành người mà tôi luôn biết rằng cô ấy có thể như vậy.
 
105 từ đồng nghĩa của Develop
 
 

Từ đồng nghĩa phổ biến cho từ "Develop".

 
Advance Acquire Burgeon Enlarge
Be successful Advance Come Establish
Bloom Age Conceive Evolve
Blossom Ameliorate Construct Expand
Burgeon Amplify Contract Exploit
Enlarge Appear Contrive Extend
Evolve Arise Create Fabricate
Expand Augment Cultivate Flourish
Flourish Be successful Deepen Form
Grow Become Design Formulate
Make headway Begin Determine Foster
Mature Bloom Devise Function
Progress Blossom Disclose Further
Prosper Boost Draft Gain
Ripen Breed Draw up Generate
Spread Bring Educate Germinate
Succeed Broaden Elaborate Get
Thrive Build Emerge Grow
Identify Build up Enhance Happen
Implement Originate Ripen Train
Improve Perfect Rise Transpire
Increase Plan Set up Turn out
Intensify Prepare Spread Unfold
Invent Produce Start Unwrap
Magnify Progress Strengthen Upgrade
Make Promote Stretch Widen
Make headway Prosper Succeed Work
Materialize Provide Take Work out
Mature Raise Thrive Reinforce
Occur Ready Organize Result
Operate Refine   Reveal
 

Bạn xem thêm:

Từ đồng nghĩa với Develop và các ví dụ

Advance
The enemy have advanced to the edge of the forest.
Kẻ thù đã  tiến  đến bìa rừng.
 
Be successful
This company will not be successful until there are wholesale changes.
Công ty này sẽ không  thành công  cho đến khi có những thay đổi bán buôn.
 
Bloom
 The young girl bloomed with health and beauty.
Cô gái trẻ  nở nang  với sức khỏe và sắc đẹp.
 
Blossom
Their friendship blossomed into true love.
Tình bạn của họ  nảy nở  thành tình yêu đích thực.
 
Burgeon
The city has burgeoned out into the surrounding suburbs.
Thành phố đã  phát triển  ra các vùng ngoại ô xung quanh .
 
Enlarge
They’ve decided to enlarge the company.
Họ đã quyết định  mở rộng  công ty.
 
Evolve
 Each school must evolve its own way of working.
Mỗi trường phải  phát triển  cách làm việc của riêng mình.
 
Expand
There are no plans to expand the local airport.
Không có kế hoạch  mở rộng  sân bay địa phương.
 
Flourish
The drama in England flourished under Elizabeth I.
Phim truyền hình ở Anh  phát triển mạnh mẽ  dưới thời Elizabeth I.
 
Grow
May our friendship grow more mature as time passes.
Có thể tình bạn của chúng tôi  phát triển  trưởng thành hơn theo thời gian.
 
Make headway
You are starting to make headway with your French!
Bạn đang bắt đầu  tiến bộ  với tiếng Pháp của mình!
 
Mature
He has matured a great deal over the past year.
Anh ấy đã  trưởng thành  rất nhiều trong năm qua.
 
Progress
The children progressed in the acquisition of basic skills.
Các em  tiến bộ  trong việc đạt được các kỹ năng cơ bản.
 
Prosper
We need to create a climate in which business can prosper.
Chúng ta cần tạo ra một môi trường để kinh doanh có thể  phát triển thịnh vượng .
 
Ripen
This helps to ripen new growth and makes it flower profusely.
Điều này giúp  chín  tăng trưởng mới và làm cho nó hoa đầm đìa.
 
Spread
The disease spread rapidly throughout Europe.
Bệnh  lây lan  nhanh chóng khắp châu Âu.
 
Succeed
 You must stick at it if you want to succeed.
Bạn phải gắn bó với nó nếu bạn muốn  thành công .
 
Thrive
I believe that your business will thrive more this year.
Tôi tin rằng công việc kinh doanh của bạn sẽ  phát đạt  hơn trong năm nay.
 
Bạn cần xem thêm bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !