105 từ đồng nghĩa với Provide bạn sẽ ngạc nhiên?

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của Provide: Từ Provide là một động từ. Provide có nghĩa là làm cho một cái gì đó, một người nào đó hoặc bản thân bạn sẵn sàng để sử dụng cho một nhiệm vụ nhất định hoặc để chuẩn bị làm một cái gì đó, một người nào đó hoặc bản thân bạn sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Examples:
 
I am happy that I can provide a good life for both myself and my children.
Tôi rất vui vì tôi có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cả bản thân và con cái.
 
I cannot provide you with the necessary information because I do not have it with me at the moment.
Tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin cần thiết vì tôi không có nó bên mình vào lúc này.
 
To provide someone with what they truly need, you need to first understand their wants and needs.
Để cung cấp cho ai đó những gì họ thực sự cần, trước tiên bạn cần hiểu mong muốn và nhu cầu của họ.
 
 
105 từ đồng nghĩa với Provide
 

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho "Provide" 

 

Allocate Accommodate Convey Hand over
Allot Accord Create Have
Bestow Afford Deliver Help
Bring forth Allocate Deploy Impart
Cater to Allot Develop Include
Come up with Allow Disclose Introduce
Contribute Anticipate Dispense Issue
Deliver Assist Distribute Keep
Dispense Assure Donate Lay down
Distribute Award Enable Lay out
Donate Bear Endow Lend
Equip Bestow Ensure Let
Fork out (informal) Bring Equip Maintain
Furnish Bring forth Establish Make
Give Build Extend Make available
Issue Care Facilitate Make provision
Lay out Cater Feed Meet
Outfit Cater to File Move
Pledge Come forward Foresee Obtain
Produce Come up with Fork out (informal) Offer
Render Communicate Form Outfit
Supply Concern Furnish Pass
Yield Confer Generate Perform
Present Contribute Give Permit
Produce Secure Grant Plan
Proffer Send Guarantee Pledge
Promote Serve Hand Submit to
Purvey Shall Report Supply
Put forward Specify Require Support
Ready State Store Table
Render Stipulate Submit Take
Yield Turn over Transmit Transfer

 

Xem thêm bài viết khác:

Các ví dụ về từ đồng nghĩa với Provide

Allocate
 Local authorities have to learn to allocate resources efficiently.
Chính quyền địa phương phải học cách  phân bổ  nguồn lực một cách hiệu quả.
 
Allot
 The seats are allotted to the candidates who have won the most votes.
Các ghế được  phân bổ  cho các ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất.
 
Bestow
You should bestow more time to work and less to daydreaming.
Bạn nên  ban  thêm thời gian để làm việc và ít hơn để mơ mộng.
 
Bring forth
The engram bank may be balky but enough asking will bring forth any data in it sooner or later.
Ngân hàng engram có thể khó khăn nhưng yêu cầu đủ sẽ  đưa ra  bất kỳ dữ liệu nào trong đó sớm hay muộn.
 
Cater to
They only publish novels which cater to the mass market.
Họ chỉ xuất bản những cuốn tiểu thuyết  phục vụ cho  thị trường đại chúng.
 
Come up with
We’re having a meeting to try to come up with ideas for fund-raising.
Chúng tôi đang có một cuộc họp để cố gắng  đưa ra các  ý tưởng gây quỹ.
 
Contribute
The volunteers contribute their own time to the project.
Các tình nguyện viên  đóng góp  thời gian của họ cho dự án.
 
Deliver
He had been able to deliver votes in huge numbers.
Anh ấy đã có thể gửi phiếu bầu với số lượng lớn.
 
Dispense
Judges and law courts dispense justice justly.
Các thẩm phán và tòa án luật  phân  xử công lý một cách công minh.
 
Distribute
Third party distributors are used to distribute the product in areas where the group does not have offices.
Các nhà phân phối bên thứ ba được sử dụng để  phân phối  sản phẩm ở những khu vực mà nhóm không có văn phòng.
 
Donate
They used to donate large sum of money to the Red Cross every year.
Họ từng  quyên góp  số tiền lớn cho Hội Chữ thập đỏ hàng năm.
 
Equip
Please equip yourself with a sharp pencil and a rubber for the exam.
Hãy  trang bị cho  mình một cây bút chì nhọn và một miếng cao su để làm bài thi.
 
Fork out (informal)
The farmers will fork out the leaves during the fall.
Những người nông dân sẽ  ngắt  lá trong mùa thu.
 
Furnish
They’ll be able to furnish you with the rest of the details.
Họ sẽ có thể  cung cấp cho  bạn phần còn lại của các chi tiết.
 
Give
I’ll give him a smack in the chops if he doesn’t shut up.
Tôi sẽ  cho  anh ta một cú đấm vào sườn nếu anh ta không im lặng.
 
Issue
Licenses were issued indiscriminately to any company.
Giấy phép đã được cấp  một cách bừa bãi cho bất kỳ công ty nào.
 
Lay out
 She will be willing to lay out 2000 dollars for a washing machine.
Cô ấy sẽ sẵn sàng  bỏ ra  2000 đô la cho một chiếc máy giặt.
 
Outfit
An auction of dolls outfitted by world-famous designers.
Một cuộc đấu giá búp bê do các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới trang bị .
 
Produce
These plants produce a number of thin roots.
Những cây này  tạo ra  một số rễ mỏng.
 
Render
This action would render the agreement invalid.
Hành động này sẽ  làm cho  thỏa thuận không hợp lệ.
 
Supply
Our task is to supply vegetables all the year round.
Nhiệm vụ của chúng tôi là  cung cấp  rau quanh năm.
 
Yield
That apple tree yields plenty of apples.
Cây táo đó  cho rất nhiều táo.
 
Những chủ đề đang hot hiện nay bạn cần xem thêm:
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !