105 từ đồng nghĩa với understand giúp bạn hiểu nhanh hơn?

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Nghĩa của từ understand: Từ understand là một động từ, hiểu có nghĩa là hiểu đầy đủ ý nghĩa của một cái gì đó hoặc để giải thích một cái gì đó một cách chính xác.

Examples:
 
Throughout school, I was never able to fully understand the subject of math.
Trong suốt thời gian đi học, tôi không bao giờ có thể hiểu hết về môn toán.
 
I understand you had a rough day, but that is no reason to take it out on me.
Tôi hiểu bạn đã có một ngày khó khăn, nhưng đó không phải là lý do để làm điều đó xảy ra với tôi.
 
You need to be able to understand people and listen to them if you want to be a psychiatrist.
Bạn cần có khả năng hiểu mọi người và lắng nghe họ nếu bạn muốn trở thành một bác sĩ tâm lý .
 

Từ đồng nghĩa phổ biến cho "understand". 

Comprehend Absorb Comprehending Figure out
Get Accept Comprise Find
Take in Agree Conceive Find out
Perceive Appreciate Conclude Follow
Grasp Apprehend Conjecture Gather
Know Ascertain Consider Get
See Assimilate Deduce Get it
Realize Assume Deem Get the idea
Recognize Be able to see Determine Get the picture
Be aware of Be aware Dig Get the point
Make out Be aware of Digest Grasp
Fathom Be cognizant Discern Grip
Savvy  (slang) Be informed Discover Guess
Apprehend Become aware of Divine Hear
Tumble to (informal) Believe Empathize Imagine
Catch on to (informal) Capture Enter Impress
Make head or tail of (informal) Catch Expect Include
Be aware of Catch on Experience Infer
Be able to see Catch on to (informal) Explain Interpret
Take on board (informal) Clear Fancy Know
Learn Cognize Fathom Knowing
Look Comprehend Feel Knowledge
Make head or tail of (informal) Figure Known
Make out Reckon Suss out Tumble to (informal)
Make sense of Recognize Sympathise Twig
Master Remember Sympathize View
Mean Savvy  (slang) Take Realise
Meet See Take for granted Realize
Note Seize Take in Reason
Penetrate Sense Take it Read
Perceive Suppose Take on board (informal) Suspect
Presume Surmise Tell Think
 
Xem thêm:
 

Một từ khác cho "Understand"

Comprehend
The child read the story but did not comprehend its meaning.
Đứa trẻ đọc câu chuyện nhưng không  hiểu  được ý nghĩa của nó.
 
Get
You need to stay at home and finish your homework, you got it?
Bạn cần phải ở nhà và kết thúc bài tập ở nhà của bạn, bạn có nó?
 
Take in
I had to read the letter twice before I could take it all in.
Tôi đã đọc lá thư hai lần trước khi tôi có thể mất tất cả trong .
 
Perceive
I can’t perceive any difference between these coins.
Tôi không thể  nhận ra  bất kỳ sự khác biệt nào giữa những đồng tiền này.
 
Grasp
He can’t grasp the basic concepts of mathematics.
Anh ta không thể  nắm bắt  các khái niệm cơ bản của toán học.
 
Know
If you would know the value of money, go and try to borrow some.
Nếu bạn  biết giá trị của đồng tiền, hãy thử đi vay một ít.
 
See
Well, I see what you mean, but I quite disagree with this.
Tôi hiểu ý bạn, nhưng tôi khá không đồng ý với điều này.
 
Realize
The way to love anything is to realize that it might be lost.
Cách để yêu bất cứ điều gì là  nhận ra  rằng nó có thể bị mất.
 
Recognize
We need to recognize that we are now living in a plural society.
Chúng ta cần  nhận ra  rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đa số.
 
Be aware of
It is important to be aware of the level of formality required at any social function.
Điều quan trọng  là phải nhận thức được  mức độ hình thức cần thiết ở bất kỳ chức năng xã hội nào.
 
Make out
I couldn’t make out what she meant.
Tôi không  thể hiểu  cô ấy muốn nói gì.
 
Fathom
He couldn’t fathom out what the man could possibly mean.
Anh không  thể hiểu được  người đàn ông có thể có ý nghĩa gì.
 
Savvy  (slang)
Tony’s coming, do you savvy?
Tony sẽ đến, bạn có  biết không?
 
Apprehend
The police have failed to apprehend the culprits.
Cảnh sát đã không  bắt  được thủ phạm.
 
Tumble to (informal)
He finally tumbled to the fact she had been deceiving him for many years.
Cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng cô đã lừa dối anh trong nhiều năm.
 
Catch on to (informal)
I caught on to what it was the guy was saying.
Tôi  nắm bắt được những gì anh ta đang nói.
 
Make head or tail of (informal)
We couldn’t make heads or tails of your directions.
Chúng tôi không thể thực hiện  chỉ đường của bạn.
 
Take on board (informal)
I hope that they will take on board some of what you have said.
Tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp thu một số điều bạn đã nói.
 
Những chủ đề đang hot hiện nay bạn cần xem thêm:
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !