145 từ đồng nghĩa với GREAT và các ví dụ

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Một từ khác cho "GREAT" là gì? Bài học này cung cấp cho bạn danh sách các từ đồng nghĩa hữu ích trong tiếng Anh. Tìm hiểu những từ đồng nghĩa GREAT này để cải thiện và mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các câu ví dụ cho mỗi từ được bao gồm để giúp bạn hiểu cách sử dụng của từng từ đồng nghĩa GREAT riêng lẻ.

Từ đồng nghĩa GREAT

Ý nghĩa của GREAT : Một cái gì đó đáng kể về số lượng kích thước hoặc các tính năng vô hình. Nó là đáng kể, hoặc có độ lớn lớn. Nó cũng có thể có nghĩa là gì đó hoặc ai đó giỏi ở cấp độ cao hơn mức trung bình. Nó thường được dùng để chỉ lòng tốt.

Examples:
 
“The White Cliffs of Dover provide a great experience for the passengers on the ferry from France.”
Vách đá trắng Dover mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách trên chuyến phà từ Pháp.
 
“It felt great to receive a phone call from a long-lost friend today.”
Hôm nay thật tuyệt khi nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn đã mất từ ​​lâu
 
“The important thing in life is to have a great aim, and the determination to attain it.”
Điều quan trọng trong cuộc sống là có một mục tiêu lớn và quyết tâm đạt được nó.
 
“Light troubles speak; great troubles are silent.”
Những rắc rối nhẹ lên tiếng; những rắc rối lớn đều im lặng 
 
 
Xem thêm: 

Các từ khác cho GREAT

Admirable Delightful Fascinating
Amazing Distinguished Finest
Arresting Distinctive First-rate
Astonishing Engaging Flawless
Awesome Enjoyable Glorious
Beautiful Estimable Impressive
Breathtaking Excellent Incomparable
Brilliant Exceptional Incredible
Capital Exemplary Inestimable
Captivating Exquisite Invaluable
Clever Extraordinary Laudable
Commendable Fabulous Lovely
Miraculous Fantastic Magnificient
Monumental Phenomenal Marvelous
Notable Priceless Masterful
Noteworthy Refreshing Spectacular
Out of sight Remarkable Tremendous
Outstanding Sensational Unique
Overwhelming Skillful Wonderful
Perfect Special Stunning

Danh sách lớn hơn 165 từ khác nhau để sử dụng thay vì "GREAT".

Ace Considerable Famous
Admirable Cool Fantastic
Amazing Dazzling Fantastical
Ample Delightful Fascinating
Ample Distinctive Fine
Appreciable Distinguished Finest
Arresting Dramatic First rate
Astonishing Dreamy Flawless
Awe-inspiring Electrifying Giant
Awesome Engaging Gigantic
Beautiful Enjoyable Glorious
Best Enormous Good
Big Estimable Gorgeous
Breathtaking Excellent Grand
Brilliant Exceptional Heavy
Broad Exemplary High
Capital Expansive Huge
Captivating Exquisite Immense
Clever Extensive Important
Colossal Extraordinary Imposing
Commanding Extravagant Impressive
Commendable Eye-catching Incomparable
Confounding Fabulous Incredible
Invaluable Momentous Inestimable
Large Monstrous Inordinate
Laudable Monumental Inspiring
Lavish Nice Peachy
Lofty Nifty Perfect
Lovely Notable Phenomenal
Luxurious Noteworthy Priceless
Magnificent Numerous Prodigious
Majestic Okay Profound
Major Out of sight Prominent
Mammoth Out of this world Pronounced
Marvelous Outstanding Refreshing
Massive Overwhelming Remarkable
Masterful Skillful Resplendent
Miraculous Smashing Sensational
Superb Spacious Serious
Superlative Special Showy
Surpassing Spectacular Significant
Swell Splendid Sizable
Towering Splendorous Unmitigated
Transcendent Staggering Vast
Tremendous Startling Voluminous
Unique Striking Well
Sublime Strong Wide
Substantial Stunning Wonderful
Sumptuous Stupendous Wondrous
 
Ví dụ:
Terrific
For example: I feel absolutely terrific today!
 
Superior
For example: You’re a very superior young woman.
 
Spectacular
For example: It was a spectacular achievement on their part.
 
Excellent
For example: She speaks excellent Japan.
 
Phenomenal
For example: The product has been a phenomenal success.
 
Superb
For example: His performance was absolutely superb.
 
Extraordinary
For example: He told the extraordinary story of his escape.
 
Outstanding
For example: That was an outstanding performance!
 
Magnificent
For example: The Capitol is a magnificent building.
 
Incredible
For example: You’re incredibly talented.
 
Exceptional
For example: This weather is exceptional for June.
 
Awesome
For example: They had an awesome task ahead.
 
Marvelous
For example: He certainly is a marvellous actor.
 
Wonderful
For example: We had a wonderful time last night.
 
Xem thêm: