65 từ đồng nghĩa cho "Strange" Và các ví dụ

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Từ đồng nghĩa Strange

Ý nghĩa của Strange: Một cái gì đó hoặc một người nào đó khác thường, bất thường hoặc khác thường.

Examples
 
“It is often strange to find people of other cultures doing the things we do in different ways.”
“Thật kỳ lạ khi thấy những người thuộc các nền văn hóa khác làm những việc chúng tôi làm theo những cách khác nhau.”
 
“The notion of democracy is sometimes strange to people who live their entire life under despotic rule”
"Khái niệm dân chủ đôi khi lạ lẫm đối với những người sống cả đời dưới chế độ chuyên quyền"
 
“You may have some strange disease that may not show up for 10 or 15 years.”
"Bạn có thể mắc một số bệnh lạ mà có thể không xuất hiện trong 10 hoặc 15 năm."
 

Từ đồng nghĩa phổ biến cho "Strange"

Odd Aberrant Extraordinary
Weird Abnormal Fantastic
Surreal Anomalous Fishy
Unusual Astonishing Freak
Bizarre Atypical Freakish
Offbeat Baffling Freaky
Peculiar Cranky Inexplicable
Queer Creepy Irregular
Eccentric Curious Kinky
Astonishing Deviant Kooky
Uncanny Different Left-field (informal)
Unheard of Dubious Like nothing on earth
Extraordinary Eccentric Mysterious
Curious Exceptional Mystifying
Oddball Exotic New
Offbeat Screwy Novel
Off-center Suspicious Odd
Off-the-wall (slang) Unaccountable Unnatural
Out of the ordinary Uncanny Untried
Out of the way Uncommon Untypical
Out there (slang) Unconventional Unusual
Outlandish Unexpected Wacko
Out-of-the-way Unexplored Wacky
Peculiar Unfamiliar Way out
Perplexing Unheard-of Weird
Puzzling Unknown Questionable
Quaint Rare Quirky
Queer Remarkable  

ví dụ về Từ đồng nghĩa Strange

Odd
For example: They’re very odd people.
 
Curious
For example: I heard a curious noise last night.
 
Weird
For example: He says a lot of weird things.
 
Extraordinary
For example: What an extraordinary thing to say!
 
Surreal
For example: The atmosphere borders on the surreal.
 
Unheard of
For example: This is an unheard-of outrage.
 
Unusual
For example: This cake has an unusual flavor.
 
Uncanny
For example: His powers of observation were uncanny.
 
Bizarre
For example: He made some totally bizarre comments.
 
Astonishing
For example: His facility for languages is astonishing.
 
Offbeat
For example: He has a rather offbeat sense of humour.
 
Peculiar
For example: I had a peculiar feeling we’d met before.
 
Eccentric
For example: The old lady was getting very eccentric.
 
Queer
For example: It all sounds a bit queer to me.

Câu ví dụ đồng nghĩa với “strange”

“The car made a strange noise and then jerked to a halt.”
"Chiếc xe phát ra một tiếng động lạ và sau đó dừng lại."
 
” She landed up in a strange city without any money or friends.”
"Cô ấy đến một thành phố xa lạ mà không có tiền hoặc bạn bè."
 
“The house was overflowing with a profusion of strange ornaments.”
"Ngôi nhà tràn ngập vô số đồ trang trí kỳ lạ."
 
“There was something strange about her eyes.”
"Có điều gì đó kỳ lạ ở đôi mắt của cô ấy."
 
“I was stranded in the strange town without money or friends.”
"Tôi bị mắc kẹt ở một thị trấn xa lạ mà không có tiền hoặc bạn bè."
 
“Their change of plan is strange but I don’t think it’s significant.”
“Sự thay đổi kế hoạch của họ thật kỳ lạ nhưng tôi không nghĩ nó có ý nghĩa”.
 
Xem thêm: