95 từ đồng nghĩa của Nervous bạn vượt qua sợ hãi

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Định nghĩa Nervous và ví dụ

Ý nghĩa của Nervous: Một trạng thái được cảm nhận bên trong đặc trưng cho sự phấn khích hoặc lo lắng tăng cao. Nó thường được cảm thấy ở giữa sự không chắc chắn hoặc sợ hãi . Nó là dấu hiệu báo trước cho phản ứng sợ hãi và lo lắng toàn diện.
 
Ví dụ:
“With the exams approaching and his desire to do well, he was becoming increasingly nervous.”
“Với kỳ thi đang đến gần và mong muốn làm bài tốt, anh ấy ngày càng trở nên căng thẳng.”
 
“It is natural to be nervous when faced with a situation that demands success but has a high risk of failure.”
“Việc lo lắng khi đối mặt với một tình huống đòi hỏi thành công nhưng lại có nguy cơ thất bại cao là điều đương nhiên.”
 
“Suddenly not know what course to take such a life, nervous, sensitive and busy.”
"Đột nhiên không biết khóa học nào để có một cuộc sống như vậy, lo lắng, nhạy cảm và bận rộn."
 

Từ đồng nghĩa được sử dụng rộng rãi cho "Nervous".

Tense Aflutter Distraught
Uneasy Afraid Distressed
Shaky Agitated Disturbed
Jittery Alarmed Edgy
Agitated Angry Embarrassed
Edgy Annoyed Emotional
Uptight Antsy Excitable
Jumpy Apprehensive Excited
Apprehensive Bashful Fearful
Fidget Bothered Feverish
Upset Cautious Fidgety
Flustere Concerned Flustered
Perturbed Cowardly Frantic
Trembling Diffident Fretful
In a tizzy Discomposed Frightened
Insecure Disconcerted Hesitant
Intense Disquieted Highly-strung
Irritable Distracted High-strung
Jittery Queasy Hyper
Jumpy Querulous Hysterical
Keyed up Restive Ill at ease
Modest Restless Stressed out
Nerve Retiring Tense
Nervy Ruffled Testy
Neural Scared Timid
Neurotic Self-conscious Timorous
Overwrought Sensitive Touchy
Panicky Shaken Tremulous
Perturbed Shaky Troubled
Previous Shrinking Twitchy
Unstable Shy Uncertain
Unstrung Skittish Uncomfortable
Unsure Solicitous Uneasy
Upset Spooky Unnerved
Uptight Stirred Unquiet
Volatile Strained Worked up
Weak Stressed Worried
    Wrought up

Xem thêm:

Từ đồng nghĩa "Nervous" với các ví dụ

Tense
For instance: He’s a very tense person.
 
Trembling
For instance: She dimly realized that she was trembling.
 
Uneasy
For instance: His presence made her feel uneasy.
 
Perturbed
For instance: William looked a little perturbed.
 
Shaky
For instance: Her voice sounded shaky on the phone.
 
Flustere
For instance: She arrived late, looking hot and flustered.
 
Jittery
For instance: I felt jittery before going on stage.
 
Upset
For instance: He was too upset to be rational.
 
Agitated
For instance: Calm down! Don’t get so agitated.
 
Fidget
For instance: You get fidgety if you’ve nothing to do.
 
Edgy
For instance: She’s always been an edgy type of person.
 
Apprehensive
For instance: She was deeply apprehensive about her future.
 
Uptight
For instance: Relax! You’re getting too uptight about it.
 
Jumpy
For instance: Jim seemed a bit jumpy.

Các ví dụ thú vị hơn với từ “nervous”

“They suffered from nervous tension when the signal was shown on a radarscope.”
“Họ bị căng thẳng thần kinh khi tín hiệu được hiển thị trên kính radar .”
 
“Balloons make me nervous – I hate it when they burst.”
“Bóng bay khiến tôi lo lắng - tôi ghét khi chúng nổ tung.”
 
“She felt nervous, increasingly lacking in confidence about herself.”
“Cô ấy cảm thấy lo lắng, ngày càng thiếu tự tin về bản thân.”
 
“You can tell how nervous she is by the way her fingers worry at the edge of the tablecloth.”
"Bạn có thể biết cô ấy lo lắng như thế nào qua cách ngón tay cô ấy lo lắng ở mép khăn trải bàn."
 
“Parkinson’s disease is a debilitating and incurable disease of the nervous system.”
"Bệnh Parkinson là một bệnh suy nhược và không thể chữa khỏi của hệ thần kinh."
 
“These events left her on the verge of having a nervous breakdown.”
"Những sự kiện này khiến cô ấy có nguy cơ bị suy nhược thần kinh."
 
“His wife would not be able to cope and might suffer a nervous breakdown.”
"Vợ anh ấy sẽ không thể đối phó và có thể bị suy nhược thần kinh."
 
“She was so nervous about her exams that she couldn’t sleep.”
"Cô ấy lo lắng về kỳ thi của mình đến mức không thể ngủ được."
 
“Certain chemicals can induce undesirable changes in the nervous system.”
"Một số hóa chất có thể gây ra những thay đổi không mong muốn trong hệ thần kinh."
 
 
Chúc bạn thành công !