A dog’s life - Cuộc sống của một chú chó

2023-08-16T12:08:21+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

A dog’s life - Cuộc sống của một chú chó là truyện ngắn tiếng anh song ngữ dành cho các bạn nhỏ mới bắt đầu học tiếng anh
A dog’s life

Cuộc chuyện A dog’s life - Cuộc sống của một chú chó kết thúc với một tầm nhìn rất tích cực về việc góp phần vào sự an toàn và hạnh phúc của mọi người trên con đường. Chú chó Dino không chỉ là thành viên của gia đình mà còn là một người bảo vệ tận tụy, luôn sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm và giúp người khác hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Nội dung truyện ngắn A dog’s life - Cuộc sống của một chú chó

Hi. I’m Dino, the family dog. I help keep people safe, especially on the roads. Take a look at my diary to see what I did last week.
Xin chào. Tôi là Dino, chú chó trong gia đình. Tôi giúp đảm bảo an toàn cho mọi người, đặc biệt trên các con đường. Hãy xem nhật ký của tôi để biết tôi đã làm gì trong tuần qua.
Sunday
Some children really don’t think. Our neighbour’s boy ran in front of a car to get his ball. The car almost hit him. I saved him though.
Remember, always look and listen.
Chủ Nhật
Một số trẻ thật sự không suy nghĩ. Cậu bé của hàng xóm chạy về phía trước một chiếc ô tô để lấy quả bóng của mình. Ô tô gần như đâm vào cậu ấy. Tôi đã cứu cậu bé.
Hãy nhớ, luôn luôn nhìn và lắng nghe.
Monday
Walking on the street at night can be very dangerous, especially if you wear dark clothes. Car drivers can’t see you very well, just like these two I had to take home. Luckily I never go out without my reflective jacket and collar. Remember, BE SEEN!
Thứ Hai
Đi bộ trên đường vào ban đêm có thể rất nguy hiểm, đặc biệt nếu bạn mặc đồ màu tối. Tài xế ô tô không thể thấy bạn rất rõ, giống như hai người tôi đã phải dẫn về nhà. May mắn là tôi không bao giờ ra ngoài mà không có áo phản quang và vòng cổ. Hãy nhớ, HÃY LÀM CHO MÌNH ĐƯỢC NHÌN THẤY!
Tuesday
People can get very angry when driving, usually for silly reasons. One driver started shouting at Mum today when she stopped to let some children cross the road. I soon made him stop.
Thứ Ba
Người ta có thể trở nên rất tức giận khi lái xe, thường vì những lý do ngớ ngẩn. Một tài xế đã bắt đầu la mắng Mẹ hôm nay khi bà dừng lại để cho một số trẻ em đi bộ qua đường. Tôi nhanh chóng làm cho anh ta dừng lại.
Wednesday
One thing makes me really mad. Grrrrrr. People walking on a dangerous road when they can walk on the safe pavement. I saw two girls doing that today but I soon made them change their minds.
Thứ Tư
Một điều khiến tôi thực sự tức giận. Grrrrrr. Người ta đi bộ trên một con đường nguy hiểm khi họ có thể đi trên lề đường an toàn. Tôi đã thấy hai cô gái làm như vậy hôm nay, nhưng tôi đã nhanh chóng thuyết phục họ thay đổi quyết định của mình.
Thursday
Seat belts can save your life! I make sure everyone in our car wears their seat belt. If they forget, I soon remind them. Even I’ve got one.
Thứ Năm
Dây an toàn có thể cứu mạng bạn! Tôi đảm bảo rằng mọi người trong xe của chúng tôi đều đeo dây an toàn. Nếu họ quên, tôi sẽ nhanh chóng nhắc nhở. Thậm chí tôi cũng có một dây an toàn.
Friday
I like Fridays. The roads are quieter. But you still have to be careful. I caught Dad talking on his mobile phone while driving. I soon stopped him though. Don’t worry, he got his phone back.
Thứ Sáu
Tôi thích ngày thứ Sáu. Đường đang yên tĩnh hơn. Nhưng bạn vẫn cần phải cẩn trọng. Tôi đã bắt gặp Bố đang nói chuyện trên điện thoại di động khi lái xe. Tôi nhanh chóng ngăn chặn anh ta. Đừng lo, anh ta đã lấy lại điện thoại của mình.
Saturday
Today Mum took me for a walk. One car was parked in a very dangerous place. It was right on the corner of the street. Don’t worry though. I left him a message!
Thứ Bảy
Hôm nay, Mẹ đã dẫn tôi đi dạo. Có một chiếc ô tô đậu ở một vị trí rất nguy hiểm. Nó nằm ngay góc phố. Nhưng đừng lo, tôi đã để lại cho người đó một lời nhắn.

Bài học rút ra từ câu chuyện A dog’s life (Cuộc sống của một chú chó )

Dino exemplifies a kind heart and a strong sense of responsibility in safeguarding everyone. From averting an unintended accident and reminding others to buckle up, to preventing unsafe driving behavior and even leaving a message for a misparked car, Dino truly proves to be a reliable friend on the road.
Chú Dino đã thể hiện một tấm lòng tốt và một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ mọi người. Từ việc ngăn chặn một tai nạn sơ ý, nhắc nhở mọi người đeo dây an toàn, ngăn chặn hành vi lái xe không an toàn đến việc gửi lời nhắn cho người đỗ xe sai chỗ, chú chó Dino thực sự là một người bạn đáng tin cậy trên con đường.
The story delivers an important message about traffic awareness and safety in daily life. It emphasizes the significance of constantly being mindful of accident risks and unsafe actions, while also highlighting that abiding by traffic regulations and caring for the safety of others are integral aspects of societal living.
Câu chuyện mang đến thông điệp quan trọng về ý thức giao thông và an toàn khi tham gia vào cuộc sống hàng ngày. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chúng ta cần phải luôn lưu ý đến nguy cơ xảy ra tai nạn và hành vi không an toàn, cũng như thể hiện rằng việc tuân thủ các quy tắc giao thông và luôn quan tâm đến an toàn của người khác là một phần thiết yếu của cuộc sống trong xã hội.

Một số từ vựng trong truyện A dog’s life - Cuộc sống của một chú chó

Vocabulary
dog: chú chó
car: xe hơi
ball: quả bóng
look: nhìn
listen: lắng nghe
night: đêm
clothes: quần áo
angry: tức giận
cross the road: băng qua đường
pavement: lề đường
seat belt: dây an toàn
mobile phone: điện thoại di động
Monday: Thứ hai
Tuesday: Thứ ba
Wednesday: Thứ tư
Thursday: Thứ năm
Friday: Thứ sáu
Saturday: Thứ bảy
Sunday: Chủ nhật
Các bạn có thể xem video để nghe và học phát âm trong câu chuyện A dog’s life - Cuộc sống của một chú chó dưới đây nhé