Imbed so với Embed Đâu là sự khác biệt?

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Imbed so với Embed Đâu là sự khác biệt?

Các từ embed and imbed  có nghĩa là những thứ khác nhau hay không?
 
Imbed so với Embed Đâu là sự khác biệt?
 
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét ý nghĩa của các từ embed and imbed  , giải thích liệu chúng có được sử dụng theo những cách khác nhau hay không và cũng bao gồm các dạng embedded, imbedded, embedding, and imbedding.

imbed vs. embed

Embed có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó thường được sử dụng như một động từ có nghĩa là “cố định vào một khối xung quanh” ( embed stones in cement ) hoặc “kết hợp hoặc chứa đựng như một đặc điểm thiết yếu” ( A love of color is embedded in all of her paintings ), trong số những thứ khác .
 
 
Imbed chỉ đơn giản là một biến thể của từ Imbed —và nó ít được sử dụng hơn nhiều. Imbed không có bất kỳ ý nghĩa, cách sử dụng hoặc cảm giác nào khác. Nó chỉ đơn giản là một cách khác để đánh vần từ Imbed .
 
Từ embed  cũng được sử dụng theo một số cách cụ thể hơn. Nó được sử dụng trong bối cảnh các tệp kỹ thuật số được tích hợp vào mọi thứ. Nó cũng được sử dụng theo một cách hoàn toàn riêng biệt trong bối cảnh của một người, đặc biệt là một nhà báo, đi cùng một đơn vị quân đội hoặc làm việc chặt chẽ với một nhóm nào đó. Bởi vì những nghĩa này của từ gần đây hơn, nên nó thậm chí còn ít có khả năng được sử dụng như một cách viết thay thế trong những ngữ cảnh này.

imbedded vs. embedded

Embedded là dạng quá khứ và quá khứ phân từ của động từ embed . Là phân từ quá khứ, embedded cũng được sử dụng như một tính từ, như trong The embedded stones are starting to come loose . Imbedded chỉ đơn giản là một biến thể chính tả ít phổ biến hơn của embedded .
 

imbedding vs. embedding

Tương tự , embedding là phân từ hiện tại (được sử dụng trong thì tiếp diễn của động từ) và dạng danh động từ của động từ embed , và một lần nữa, imbedding là một biến thể chính tả ít phổ biến hơn.
 
Chúc bạn thành công !