Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Không bao giờ được nói dối dịch sang tiếng anh là Never tell a lie đây là Truyện song ngữ Việt Anh cho bé mới bắt đầu học tiếng anh thông qua các câu chuyện ý nghĩa

không bao giờ được nói dối

Không bao giờ được nói dối - ever tell a lie

On his deathbed, a father advised his son to always speak truth.

The son promised that he would never tell a lie

  Trong giờ phút cuối đời của mình, người cha đã khuyên con trai ông ấy phải luôn nói thật.

   Người con hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói dối.

 

One day, while going to the city through a forest, he got surrounded by some robbers.

One of them asked, "What do you have?"

  Một ngày nọ, trong khi đi đến thành phố thông qua khu rừng, cậu bé bị bao quanh bởi những tên cướp.

  Một trong số chúng hỏi "mày có cái gì?

 

The boy answered, "I have fifty rupees."

  Anh ta trả lời: "Tôi có 50 đồng ru pi"

 

They searched him but couldn't find anything. When they were about to go, the boy called out, "I am not telling a lie. See this fifty rupee note which I had hidden in my shirt."

  Họ lục soát người anh ta nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì. Khi họ chuẩn bị bỏ đi, cậu bé gọi họ     lại: " Tôi không nói dối. Nhìn này 50 đồng rupi tôi giấu trong áo này".

 

The leader of the robbers felt pleased at the truthfulness of the boy, gave him hundred rupees as reward and went away.

  Thủ lĩnh băng cướp cảm thấy hài lòng về tính thật thà của cậu bé, ông ta cho cậu bé 100 đồng rupi như   một phần thưởng và bỏ đi

 

Kết luận câu chuyện Không bao giờ được nói dối 

We should not lie under any circumstances.
Luck and happiness will find us

   Chúng ta không nên nói dối dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
   May mắn và hạnh phúc sẽ tự tìm tới chúng ta
 

Chúng ta cùng nghe câu chuyện không bao giờ được nói dối