Mẫu Câu Hội Thoại Tiếng Anh Phổ Biến Tổng Hợp

2023-08-13T01:08:06+00:00
Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Dưới đây là một số mẫu câu hội thoại tiếng Anh phổ biến trong nhiều tình huống khác nhau:

Gặp gỡ và chào hỏi:

 1. Greeting: Hello! / Hi!

  • Response: Hi there! / Hey!
 2. Asking How Someone Is: How are you?

  • Response: I'm fine, thank you. And you?
 3. Introducing Yourself: What's your name?

  • Response: My name is [Your Name]. Nice to meet you.
 1. Talking About Nationality: Where are you from?

  • Response: I'm from [Your Country].
 2. Exchanging Pleasantries: It's nice to see you again.

  • Response: You too! How have you been?

Trò chuyện thường ngày:

 1. Asking About Work: What do you do for a living?

  • Response: I work as a [Your Job]. How about you?
 2. Discussing Hobbies: What do you like to do in your free time?

  • Response: I enjoy [Your Hobby]. How about you?
 3. Talking About Weekends: Did you do anything interesting over the weekend?

  • Response: Yes, I went [Activity]. How was your weekend?
 4. Sharing Plans: What are your plans for this evening?

  • Response: I'm just going to relax at home.

Tại cửa hàng hoặc nhà hàng:

 1. Ordering Food: Can I take your order?
 • Response: Yes, I'll have [Dish Name], please.
 1. Asking for Recommendations: What would you recommend from the menu?
 • Response: The [Dish Name] is really popular here.
 1. Asking About Payment: Can I pay by card?
 • Response: Yes, we accept card payments.

Hỏi đường và chỉ đường:

 1. Asking for Directions: Excuse me, how do I get to [Place]?
 • Response: Sure, you need to go [Directions].
 1. Clarifying Directions: Is it far from here?
 • Response: No, it's just a short walk.

Tại công việc hoặc trường học:

 1. Talking About Workload: How's your workload today?
 • Response: It's a bit busy, but manageable.
 1. Asking About Classes: How are your classes going?
 • Response: They're going well, thanks for asking.
 1. Discussing Meetings: Are you attending the meeting later?
 • Response: Yes, I'll be there.

Cảm ơn và chấp nhận lời mời:

 1. Expressing Gratitude: Thank you for your help!
 • Response: You're welcome. Anytime!
 1. Accepting an Invitation: Would you like to join us?
 • Response: Yes, I'd love to. Thank you!

Nhớ rằng, cách trả lời có thể linh hoạt để phù hợp với tình huống và ngữ cảnh cụ thể.