Mẫu câu tiếng anh giới thiệu về sở thích của bản thân

2023-11-13T11:11:52+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Giới thiệu về sở thích của bản thân là việc trình bày một cách ngắn gọn và súc tích về những hoạt động mà bạn yêu thích và tận hưởng trong cuộc sống cá nhân. Đây có thể là những hoạt động mà bạn dành thời gian và năng lượng để thư giãn, tìm kiếm sự sáng tạo, hoặc thậm chí là để phát triển bản thân. Giới thiệu về sở thích bằng tiếng anh có thể bao gồm mô tả về các hoạt động như đọc sách, nhiếp ảnh, viết lách, thể thao, nấu ăn, chơi nhạc, du lịch, hoặc bất kỳ sở thích nào khác mà bạn cảm thấy thú vị và đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của mình. Mục tiêu của phần giới thiệu này là chia sẻ với người khác một phần nho nhỏ nhưng ý nghĩa của bản thân thông qua sở thích cá nhân.
 

Mẫu câu tiếng anh giới thiệu về sở thích của bản thân

Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu về sở thích của bản thân bằng tiếng Anh:

    Reading (Đọc sách):
        "One of my greatest passions is diving into the magical world of books. I find solace and inspiration within the pages of a good novel, and I am always on the lookout for the next literary adventure."

    Photography (Nhiếp ảnh):
        "Capturing moments through the lens is my way of freezing time and expressing creativity. Whether it's a vibrant sunset or the subtle beauty of everyday life, photography allows me to share my unique perspective with the world."

    Traveling (Du lịch):
        "I have an insatiable wanderlust that drives me to explore new cultures, taste exotic cuisines, and marvel at the diverse landscapes our world has to offer. Traveling is not just a hobby for me; it's a lifelong pursuit of understanding and appreciation."

    Playing musical instruments (Chơi nhạc cụ):
        "Music is the soundtrack of my life, and playing instruments is my way of contributing to that melody. Whether it's the soothing notes of a piano or the vibrant strumming of a guitar, each chord resonates with a piece of my soul."

    Fitness and Outdoor Activities (Hoạt động ngoại ô và thể dục):
        "Maintaining a healthy lifestyle is crucial to me, and I achieve that through a combination of outdoor activities and fitness routines. From hiking and cycling to hitting the gym, I find joy in staying active and connecting with nature."

    Cooking (Nấu ăn):
        "In the kitchen, I transform ingredients into culinary creations. Cooking is not just a necessity but a form of art for me. I enjoy experimenting with flavors, trying new recipes, and sharing the joy of a delicious meal with friends and family."

    Gaming (Chơi game):
        "Immersing myself in the virtual realms of gaming is one of my favorite pastimes. Whether it's solving puzzles, engaging in epic battles, or exploring vast open worlds, gaming is my escape and a source of endless entertainment."

    Art and Drawing (Nghệ thuật và vẽ):
        "I find immense joy in expressing myself through art. Sketching and drawing allow me to bring my imagination to life on paper. It's a therapeutic and fulfilling way for me to communicate without words."

    Writing (Viết lách):
        "Pen and paper are my trusted companions as I navigate the labyrinth of my thoughts and emotions. Writing allows me to articulate my ideas, share stories, and create worlds of my own. It's not just a hobby; it's a lifelong journey of self-discovery."

    Learning new languages (Học ngôn ngữ mới):
        "I have a deep fascination for languages and the cultural tapestry they represent. Learning new languages is like unlocking a new dimension of understanding and connection. Currently, I am immersed in the beauty and complexity of [insert language(s)] and enjoying every moment of the linguistic adventure."

    Volunteering (Tình nguyện):
        "Giving back to the community is at the core of my values. I devote my time to various volunteer activities, whether it's supporting local charities, participating in environmental initiatives, or lending a helping hand to those in need. Making a positive impact is a fulfilling aspect of my life."

    Film and Cinema (Phim ảnh và điện ảnh):
        "Movies are more than just a form of entertainment for me; they are a window into different worlds and perspectives. I enjoy exploring diverse genres, analyzing cinematography, and discussing the storytelling nuances that make each film a unique work of art."

    Gardening (Làm vườn):
        "Digging my hands into the soil and nurturing plants is my therapeutic escape. Gardening allows me to connect with nature on a personal level, witnessing the beauty of growth and the cyclical rhythm of life right in my backyard."

    Yoga and Meditation (Yoga và thiền định):
        "Finding balance in both mind and body is a priority for me. Yoga and meditation provide a sacred space for self-reflection and mindfulness. Through these practices, I strive to cultivate inner peace and a harmonious connection with the world around me."

Hãy chọn một hoặc kết hợp các sở thích mà bạn cảm thấy phản ánh tốt nhất về bản thân và thêm vào bài giới thiệu của mình.

Những sở thích của tôi không chỉ là những hoạt động giải trí, mà còn là những cửa sổ mở ra đến thế giới đầy màu sắc và ý nghĩa. Từ việc nắm bắt những khoảnh khắc qua ống kính đến việc tạo ra câu chuyện bằng những dòng văn, mỗi sở thích đều là một chặng hành trình tận hưởng và khám phá về bản thân. Chúng không chỉ là những hoạt động, mà là những phần không thể thiếu, là nguồn động viên và niềm hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Sở thích là ngôn ngữ riêng của tôi để tả đi những đắng cay, những niềm vui, và để biến mỗi ngày thành một chương trình nghệ thuật độc đáo của cuộc sống.
 

Mẫu hội thoại giới thiệu sở thích bản thân

Hội thoại giới thiệu về sở thích bản thân bằng tiếng Anh và tiếng Việt trong CV xin việc:

Tiếng Anh:

Interviewer (Người phỏng vấn): Good morning! Could you tell me a bit more about yourself and your interests outside of work?

You (Ứng viên): Good morning! Of course. Apart from my professional life, I'm an avid photographer. I find joy in capturing the beauty of everyday moments and turning them into lasting memories. Photography allows me to explore my creative side and appreciate the world from a different perspective.

Interviewer: That sounds fascinating! Anything else you enjoy doing in your free time?

You: Absolutely! I'm also passionate about writing. Whether it's short stories, blog posts, or even jotting down my thoughts, it's a therapeutic outlet for me. I believe that effective communication extends beyond the workplace, and writing allows me to express myself in a unique way.

Interviewer: Great! How do you balance these hobbies with your professional life?

You: Finding balance is key. These activities not only provide me with relaxation but also enhance my problem-solving skills and creativity, which I believe can contribute positively to my work.


Tiếng Việt:

Người phỏng vấn: Chào buổi sáng! Bạn có thể cho tôi biết thêm về bản thân và sở thích ngoại ô công việc không?

Bạn: Chào buổi sáng! Dĩ nhiên. Ngoài cuộc sống nghề nghiệp, tôi là một người nhiếp ảnh đam mê. Tôi tìm niềm vui trong việc ghi lại vẻ đẹp của những khoảnh khắc hàng ngày và biến chúng thành những kỷ niệm vĩnh cửu. Nhiếp ảnh giúp tôi khám phá bản sáng tạo và đánh giá thế giới từ một góc độ khác.

Người phỏng vấn: Nghe có vẻ hấp dẫn! Còn điều gì bạn thích làm trong thời gian rảnh rỗi?

Bạn: Tất nhiên! Tôi cũng đam mê viết lách. Cho dù đó là truyện ngắn, bài đăng trên blog, hoặc đơn giản là ghi chép ý tưởng, đó là một phương tiện giải trí cho tôi. Tôi tin rằng giao tiếp hiệu quả không chỉ giới hạn trong công việc, và viết lách giúp tôi diễn đạt bản thân một cách độc đáo.

Người phỏng vấn: Tuyệt vời! Làm thế nào bạn cân bằng những sở thích này với cuộc sống chuyên nghiệp của mình?

Bạn: Tìm ra sự cân bằng là quan trọng. Những hoạt động này không chỉ mang lại sự thư giãn mà còn làm tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo, điều mà tôi tin rằng có thể đóng góp tích cực vào công việc của mình.

 

Hội thoại giới thiệu sở thích bản thân bằng tiếng anh - việt với bạn bè

Tiếng Anh:

You: Hey, guys! I wanted to share a bit about my hobbies and hear about yours. Recently, I've been really into photography. It's amazing how capturing moments through the lens can turn ordinary scenes into something extraordinary. It's become a way for me to unwind and appreciate the beauty in the little things.

Friend 1: That's awesome! I've seen some of your photos on social media. They're really impressive.

You: Thanks! I appreciate that. Besides photography, I've also been diving into writing. Whether it's short stories or just journaling, it's a fantastic outlet for creativity. It helps me articulate my thoughts and emotions in a different way.

Friend 2: Writing, huh? That's cool. How do you find the time for all these hobbies?

You: Well, it's all about balance, right? These activities bring me joy and help me recharge, so I make time for them. Plus, they often inspire each other, which is a bonus!


Tiếng Việt:

Bạn: Chào mọi người! Mình muốn chia sẻ một chút về sở thích của mình và nghe về sở thích của các bạn. Gần đây, mình rất đam mê nhiếp ảnh. Đúng là kỳ diệu làm sao, việc ghi lại những khoảnh khắc qua ống kính có thể biến những cảnh đời thường thành điều phi thường. Nó đã trở thành một cách cho mình để thư giãn và đánh giá vẻ đẹp trong những điều nhỏ bé.

Bạn 1: Thật tuyệt vời! Mình đã thấy một số bức ảnh của bạn trên mạng xã hội. Chúng thực sự ấn tượng.

Bạn: Cảm ơn! Mình rất biết ơn điều đó. Ngoài nhiếp ảnh, mình cũng đang đắm chìm trong việc viết lách. Cho dù đó là truyện ngắn hay chỉ là viết nhật ký, đó là một phương tiện tuyệt vời cho sự sáng tạo. Nó giúp mình diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách khác biệt.

Bạn 2: Viết lách à? Thú vị đấy. Làm thế nào bạn tìm thời gian cho tất cả những sở thích này?

Bạn: À, đó là về cân bằng, đúng không? Những hoạt động này mang lại niềm vui và giúp mình nạp năng lượng, nên mình dành thời gian cho chúng. Hơn nữa, chúng thường tạo động lực cho nhau, đó là điều thêm vào!


Xem thêm: Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh