Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Đến Nâng Cao

Danh từ trong tiếng anh là gì
Danh từ trong tiếng anh là gì ? Danh từ (Noun) là một phần quan trọng của lời nói trong tiếng Anh và Rất khó để nói nhiều mà không sử dụng một danh từ
22/09/2021 19:53:48
105 từ đồng nghĩa cho Continue
Một từ khác cho Continue là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng choContinue trong tiếng Anh với các câu ví dụ hữu ích và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Continue sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
14/08/2021 11:54:40
105 từ đồng nghĩa cho Need với các ví dụ
Một từ khác cho Need là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Need trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Need sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
14/08/2021 11:42:27
95 từ đồng nghĩa cho Quality - Chất lượng là gì?
Một từ khác cho Quality là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Quality trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Quality sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
27/07/2021 18:21:49
100 từ đồng nghĩa cho Analyze - Phân Tích là gì?
Một từ khác cho Analyze là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Analyze trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Analyze sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:55:27
100 từ đồng nghĩa cho Poor - Nghèo là gì?
Một từ khác cho Poor là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Poor trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Poor sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:47:19
100 từ đồng nghĩa cho Express Và ví dụ
Một từ khác cho Express là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Express trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Express sẽ giúp bạn củng cố vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:38:48
100 từ đồng nghĩa cho Passionate (có Ví dụ)
Một từ khác cho Passionate là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến của từ Passionate trong tiếng Anh với các câu ví dụ và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Passionate sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:30:18
95 từ đồng nghĩa cho Obvious rất rõ ràng ?
Một từ khác cho Obvious là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho từ Obvious trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đó để sử dụng thay vì Obvious để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
26/07/2021 21:54:57
90 từ đồng nghĩa cho Think với các ví dụ
Một từ khác cho Think là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Think trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Think sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:46:28
100 cách khác để nói According to bằng văn bản
According to từ đồng nghĩa! Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng với According to trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì According to sẽ giúp bạn tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:37:48
95 từ đồng nghĩa cho Perspective phối cảnh đẹp đó
Một từ khác cho Perspective là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Perspective trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Perspective sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:29:37
105 từ đồng nghĩa cho Exciting sẽ rất thú vị đó
Một từ khác cho Exciting là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Exciting trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Exciting sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:21:21
105 từ đồng nghĩa cho Want với các ví dụ hữu ích
Một từ khác cho Want là gì? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Want trong tiếng Anh với hình ảnh và câu ví dụ ESL. Học những từ đồng nghĩa Want đó chắc chắn sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 21:12:38
105 từ đồng nghĩa cho Discuss - Thảo Luận
Một từ khác cho Discuss là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Discuss phổ biến trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đó để sử dụng thay vì Discuss sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 05:17:28
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.