Tổng hợp 60 lời chúc may mắn tiếng Anh

2023-07-28T10:07:55+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Dưới đây là tổng hợp 60 lời chúc may mắn tiếng Anh:

 1. Good luck! (Chúc may mắn!)
 2. Best of luck to you! (Chúc bạn may mắn nhất!)
 3. Wishing you all the best! (Chúc bạn tốt nhất!)
 4. May success follow you wherever you go! (Chúc thành công luôn theo bạn bất cứ nơi đâu!)
 5. May good fortune be always with you! (Chúc may mắn luôn bên bạn!)
 6. Here's to a bright future! (Chúc cho tương lai tươi sáng!)
 7. Fingers crossed for you! (Ngón tay gập lại cầu chúc bạn!)
 8. Wish you the best of everything! (Chúc bạn có tất cả những điều tốt đẹp nhất!)
 9. May your dreams come true! (Chúc những ước mơ của bạn thành sự thật!)
 10. Wishing you all the success in the world! (Chúc bạn thành công vượt qua mọi rào cản!)
 11. Good luck and Godspeed! (Chúc may mắn và tốc độ của Thiên Chúa!)
 12. May your efforts be rewarded with greatness! (Chúc công sức của bạn được đền đáp bằng sự vĩ đại!)
 13. Wishing you happiness and prosperity! (Chúc bạn hạnh phúc và phồn vinh!)
 14. Hoping for the best outcome for you! (Hy vọng cho kết quả tốt nhất cho bạn!)
 15. Good luck on your journey! (Chúc may mắn trong hành trình của bạn!)
 16. May you find success and fulfillment in all you do! (Chúc bạn tìm thấy sự thành công và đạt được đáng kì vọng trong mọi việc!)
 17. Best wishes for a bright and promising future! (Lời chúc tốt đẹp nhất cho một tương lai tươi sáng và hứa hẹn!)
 18. May good luck and good fortune be with you always! (Chúc may mắn và vận may luôn bên bạn!)
 19. Good luck in all your endeavors! (Chúc may mắn trong mọi nỗ lực của bạn!)
 20. May the odds be ever in your favor! (Chúc may mắn luôn ở bên bạn!)
 21. Sending you positive vibes and good luck! (Gửi tới bạn những tia năng lượng tích cực và may mắn!)
 22. Wishing you strength and courage for any challenges ahead! (Chúc bạn có sức mạnh và can đảm để đối mặt với mọi thử thách!)
 23. May you achieve greatness in all aspects of life! (Chúc bạn đạt được sự vĩ đại trong mọi khía cạnh của cuộc sống!)
 24. May fortune smile upon you! (Chúc vận may mỉm cười với bạn!)
 25. Wishing you the best of luck and prosperity! (Chúc bạn may mắn và phồn vinh!)
 26. Best wishes for a bright and successful future! (Lời chúc tốt đẹp nhất cho một tương lai tươi sáng và thành công!)
 27. May you always be surrounded by happiness and love! (Chúc bạn luôn được bao quanh bởi hạnh phúc và tình yêu!)
 28. May the stars align in your favor! (Chúc những vì sao sắp xếp hòa hợp với bạn!)
 29. Wishing you endless opportunities and possibilities! (Chúc bạn có vô tận cơ hội và khả năng!)
 30. May you be blessed with prosperity and good health! (Chúc bạn được ban phúc và sức khỏe tốt!)
 31. Wishing you luck and success in everything you do! (Chúc bạn may mắn và thành công trong mọi việc bạn làm!)
 32. May your efforts be fruitful and rewarding! (Chúc công sức của bạn đạt được kết quả và đền đáp!)
 33. Best wishes for a bright and prosperous future! (Lời chúc tốt đẹp nhất cho một tương lai tươi sáng và thịnh vượng!)
 34. May your journey be filled with joy and achievements! (Chúc hành trình của bạn đầy niềm vui và thành tựu!)
 35. Sending you good vibes and positive energy! (Gửi tới bạn những tia năng lượng tích cực và tích cực!)
 36. Wishing you luck and success in your new venture! (Chúc bạn may mắn và thành công trong dự án mới của bạn!)
 37. May your dreams soar high and become a reality! (Chúc những ước mơ của bạn bay cao và trở thành sự thật!)
 38. Wishing you the strength to overcome any obstacles! (Chúc bạn có sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại!)
 39. May you be guided towards success and prosperity! (Chúc bạn được hướng dẫn đến thành công và phồn vinh!)
 40. Best of luck on your exciting new journey! (Chúc may mắn trong hành trình mới thú vị của bạn!)
 41. May you be blessed with happiness and fulfillment! (Chúc bạn được ban phúc với hạnh phúc và đạt được đáng kì vọng!)
 42. Sending you positive thoughts and well-wishes! (Gửi tới bạn những suy nghĩ tích cực và lời chúc tốt đẹp!)
 43. May every day bring you new opportunities and blessings! (Chúc mỗi ngày mang đến cho bạn cơ hội mới và những phúc lợi!)
 44. Wishing you smooth sailing and success in all your endeavors! (Chúc bạn hòa láng và thành công trong tất cả các nỗ lực của bạn!)
 45. May you always find the strength to persevere and overcome! (Chúc bạn luôn tìm thấy sức mạnh để kiên nhẫn và vượt qua mọi khó khăn!)
 46. Wishing you a bright and prosperous future ahead! (Chúc bạn có một tương lai tươi sáng và phồn vinh!)
 47. May you find happiness and contentment in all that you do! (Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc và sự hài lòng trong mọi việc bạn làm!)
 48. Best wishes for a successful and fulfilling career! (Lời chúc tốt đẹp nhất cho một sự nghiệp thành công và đáng kì vọng!)
 49. May you be surrounded by supportive and loving people! (Chúc bạn được bao quanh bởi những người ủng hộ và yêu thương!)
 50. Wishing you strength and resilience during difficult times! (Chúc bạn có sức mạnh và kiên nhẫn trong những thời điểm khó khăn!)
 51. May you achieve all your goals and aspirations! (Chúc bạn đạt được tất cả các mục tiêu và hoài bão!)
 52. Sending you good luck and positive vibes for a successful outcome! (Gửi tới bạn may mắn và năng lượng tích cực để có kết quả thành công!)
 53. May you be blessed with wisdom and clarity in decision-making! (Chúc bạn được ban phúc với sự khôn ngoan và rõ ràng trong việc đưa ra quyết định!)
 54. Wishing you joy and laughter in abundance! (Chúc bạn có niềm vui và tiếng cười dồi dào!)
 55. May your hard work and dedication be recognized and rewarded! (Chúc công sức và tận tâm của bạn được công nhận và đền đáp!)
 56. Sending you positive thoughts and good vibes for a successful outcome! (Gửi tới bạn những suy nghĩ tích cực và năng lượng tốt đẹp cho kết quả thành công!)
 57. May you find strength and comfort during challenging times! (Chúc bạn tìm thấy sức mạnh và sự an ủi trong những thời gian khó khăn!)
 58. Wishing you success in all your endeavors, big and small! (Chúc bạn thành công trong mọi nỗ lực của mình, lớn và nhỏ!)
 59. May you always have the courage to pursue your dreams! (Chúc bạn luôn có can đảm để theo đuổi những ước mơ của mình!)
 60. Sending you warm wishes and positive energy for a bright future! (Gửi tới bạn những lời chúc ấm áp và năng lượng tích cực cho một tương lai tươi sáng!)
Hy vọng rằng những lời chúc may mắn này sẽ mang lại niềm vui và hỗ trợ cho bạn và những người thân yêu của bạn trong cuộc sống và công việc.