Từ Vựng

105 từ đồng nghĩa cho Continue
Một từ khác cho Continue là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng choContinue trong tiếng Anh với các câu ví dụ hữu ích và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Continue sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
14/08/2021 11:54:40
105 từ đồng nghĩa cho Need với các ví dụ
Một từ khác cho Need là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Need trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Need sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
14/08/2021 11:42:27
95 từ đồng nghĩa cho Quality - Chất lượng là gì?
Một từ khác cho Quality là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Quality trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Quality sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
27/07/2021 18:21:49
100 từ đồng nghĩa cho Poor - Nghèo là gì?
Một từ khác cho Poor là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Poor trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Poor sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:47:19
100 từ đồng nghĩa cho Express Và ví dụ
Một từ khác cho Express là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Express trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Express sẽ giúp bạn củng cố vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:38:48
100 từ đồng nghĩa cho Passionate (có Ví dụ)
Một từ khác cho Passionate là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến của từ Passionate trong tiếng Anh với các câu ví dụ và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Passionate sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:30:18
95 từ đồng nghĩa cho Obvious rất rõ ràng ?
Một từ khác cho Obvious là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho từ Obvious trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đó để sử dụng thay vì Obvious để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
26/07/2021 21:54:57
105 từ đồng nghĩa cho Exciting sẽ rất thú vị đó
Một từ khác cho Exciting là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Exciting trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Exciting sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:21:21
105 từ đồng nghĩa cho Want với các ví dụ hữu ích
Một từ khác cho Want là gì? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Want trong tiếng Anh với hình ảnh và câu ví dụ ESL. Học những từ đồng nghĩa Want đó chắc chắn sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 21:12:38
50 từ đồng nghĩa cho Beneficial - Có lợi
Một từ khác cho Beneficial là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho từ Beneficial trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Beneficial để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
26/07/2021 04:57:01
100 từ đồng nghĩa cho Allow - Cho phép
Một từ khác cho Allow là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Allow trong tiếng Anh với các ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đồng nghĩa đó cho Allow để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
26/07/2021 04:32:36
95 từ đồng nghĩa cho Wonderful có tuyệt vời không?
Một từ khác cho Wonderful là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến cho từ Wonderful trong tiếng Anh với các câu ví dụ và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Wonderful sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 04:13:24
Hơn 105 từ đồng nghĩa cho Value - giá trị đó chứ ?
Một từ khác cho Value là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến cho Value trong tiếng Anh với các hình ảnh và câu ví dụ của ESL. Học những từ đồng nghĩa Value này để giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 04:00:46
105 từ đồng nghĩa cho Simple có đươn giản không?
Một từ khác cho Simple là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Simple thường được sử dụng kèm theo hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đồng nghĩa Simple này sẽ giúp bạn củng cố vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 03:37:05
200 từ đồng nghĩa cho Excellent tính từ xuất sắc
Một từ khác cho Excellent là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Excellent với các câu ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Excellent sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 03:12:14
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.