Weather vs. Whether: Sự khác biệt là gì?

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Weather vs. Whether: Sự khác biệt là gì?

We’ll weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not! Bài đồng dao này thể hiện một số cách khác nhau mà weather and whether có thể được sử dụng. Nhưng những từ này thực sự có nghĩa là gì?

Weather vs. Whether: Sự khác biệt là gì?

Bạn xem thêm: Trái nghĩa với heavy

Khi nào nên sử dụng weather or whether

Weather and whether có phải là từ đồng âm —cách phát âm của chúng giống hệt nhau. Tuy nhiên, hai từ này có ý nghĩa khác nhau.

Từ weather thường được sử dụng như một danh từ để chỉ trạng thái của bầu khí quyển Trái đất về các điều kiện như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, v.v.

Weather cũng được sử dụng như một động từ có nghĩa là "to expose something to the weather."

Ví dụ:  I’m going to weather this wood to give it an antique look.

Weather  cũng được sử dụng như một động từ ám chỉ việc chịu đựng một cơn bão theo nghĩa đen, hoặc một ẩn dụ, chẳng hạn như một khó khăn.

Ví dụ:

We decided to stay and weather the windstorm.
 
They weathered the criticism with dignity.

Từ whether  là một từ kết hợp được sử dụng để trình bày hai hoặc nhiều lựa chọn thay thế.

Ví dụ:

I can’t decide whether this is a good idea or a bad idea.

I don’t think things will change much whether we stay or whether we go.

Trong trường hợp thứ hai, từ whether được lặp lại như một cách trình bày tất cả các phương án.

Đôi khi, chỉ có một tùy chọn hoặc giải pháp thay thế được nêu trực tiếp khi sử dụng whether . Tùy chọn khác có thể được ngụ ý hoặc nêu rõ bằng cách sử dụng từ không .
 
Ví dụ:
 
He wasn’t sure whether he could have said it any better.
 
She was going to come whether we wanted her to or not.
 
Từ if có thể có nghĩa tương tự như từ if và do đó từ if thường có thể được thay thế bằng từ if mà không làm thay đổi nghĩa của câu.
 
Ví dụ:
 
Tell me whether you like vanilla or chocolate more.
 
→ Tell me if you like vanilla or chocolate more.
 
I’m still deciding whether I should buy that car.
 
→ I’m still deciding if I should buy that car.

Bạn xem thêm: Was were là quá khứ của từ nào

Khi cố gắng xác định từ nào sẽ sử dụng, hãy nhớ rằng weather được sử dụng như một danh từ và động từ trong khi whether chỉ được sử dụng như một từ kết hợp. Một mẹo có thể giúp bạn phân biệt hai từ đó là chúng tôi sử dụng whether có giới thiệu nhiều hơn một tùy chọn hay không và đó là từ có nhiều hơn một h . Ngoài ra, bạn có thể nhớ rằng chúng tôi sử dụng từ weather để mô tả các điều kiện khí quyển của trái đất .

Ví dụ về weather and whether được sử dụng trong câu

Hãy xem một số câu ví dụ để kiểm tra xem bạn đã học được sự khác biệt giữa weather and whether .
 
The weather today is supposed to be cloudy with a chance of rain.
 
The reinforced houses were designed to weather extremely powerful winds.
 
I wasn’t sure whether the box was stored in the attic or the basement.
 
My dog barges into my room whether I want her to or not.
 
Whether you come in the summer or the winter, the weather on the tropical island is always beautiful!

Chúc bạn thành công !