Cách dùng Its a matter of trong tiếng anh

2023-11-24T10:11:29+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Cụm từ "It's a matter of" thường được sử dụng để chỉ ra rằng một vấn đề, tình huống, hoặc quyết định được xác định hoặc ảnh hưởng bởi một yếu tố cụ thể nào đó. Khi sử dụng cụm từ này, chúng ta thường nhấn mạnh vào sự quan trọng của yếu tố đó đối với việc hiểu một vấn đề hay giải quyết một tình huống cụ thể.

"Cách dùng 'It's a matter of'" là một cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng để chỉ ra rằng một vấn đề hoặc tình huống nào đó đang phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng nhất định. Đây là một cách diễn đạt thường xuyên sử dụng trong tiếng Anh để giải thích sự quan trọng của một yếu tố cụ thể đối với một tình huống hay vấn đề cụ thể.
 

Dưới đây là một số cách sử dụng cụm từ It's a matter of:

    It's a matter of choice:
        Ví dụ: "Choosing between these two universities is not about prestige; it's a matter of personal choice."

    It's a matter of time:
        Ví dụ: "Finishing this project isn't impossible; it's just a matter of time management."

    It's a matter of principle:
        Ví dụ: "She refused to accept the bribe. For her, it's not about money; it's a matter of principle."

    It's a matter of opinion:
        Ví dụ: "Whether or not you enjoy that movie is entirely subjective; it's a matter of opinion."

    It's a matter of understanding:
        Ví dụ: "Solving this equation isn't difficult; it's just a matter of understanding the basics."

    It's a matter of survival:
        Ví dụ: "For many animals, camouflage is not just a way to hide; it's a matter of survival in the wild."

    It's a matter of perspective:
        Ví dụ: "The success of this business idea depends on how you view the market; it's a matter of perspective."

Cụm từ "It's a matter of" thường được sử dụng để làm rõ hoặc nhấn mạnh một điểm quan trọng hoặc một yếu tố cụ thể quyết định về một vấn đề nào đó.

"Cách dùng 'It's a matter of'" cung cấp cho chúng ta một công cụ ngôn ngữ linh hoạt để nhấn mạnh về sự ảnh hưởng của một yếu tố cụ thể đối với một vấn đề hay tình huống nào đó. Việc sử dụng cụm từ này giúp làm rõ hoặc nhấn mạnh vào điểm quan trọng và yếu tố quyết định trong việc hiểu một vấn đề hay quyết định một tình huống cụ thể.

Xem thêm >> : 7 cách nói thay thế thank you bằng tiếng anh