200 từ đồng nghĩa cho Interesting và ý nghĩa

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Định nghĩa Interesting và và ví dụ

Ý nghĩa của Interesting: Một cái gì đó hoặc một người nào đó thu hút sự chú ý của người khác và kích thích sự tò mò.
 
Examples:
 
“That intricate design we saw at the boutique looked really interesting. I wonder how it was made.”
“Thiết kế phức tạp mà chúng tôi đã thấy ở cửa hàng trông thực sự thú vị. Tôi tự hỏi nó đã được tạo ra như thế nào ”.
 
“That was one of the most interesting movies I have seen in a while. I still can’t get over that plot twist!”
“Đó là một trong những bộ phim thú vị nhất mà tôi đã xem trong một thời gian. Tôi vẫn không thể vượt qua được tình tiết đó ! "
 
“He passed on any interesting snippets of information he could glean from his colleagues.”
"Anh ấy đã chuyển bất kỳ đoạn thông tin thú vị nào mà anh ấy có thể thu thập được từ các đồng nghiệp của mình."
 
Định nghĩa Interesting và và ví dụ

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho "interesting".

Fascinating Absorbing Beguiling
Striking Active Bewitching
Intriguing Adorable Breathtaking
Amusing Agreeable Bright
Entertaining Alluring Brilliant
Gripping Amazing Captivating
Compelling Amused Catching
Engaging Amusing Catchy
Absorbing Animating Charismatic
Diverting Anodyne Charming
Newsworthy Appealing Colorful
Engrossing Arousing Colourful
Enthralling Arresting Comely
Riveting Astonishing Comical
Captivating Attracting Compelling
Deep Attractive Concerning
Deeply engaging Awesome Consuming
Delicious Beautiful Cool
Delightful Exciting Crucial
Diverting Exhilarating Curious
Divine Exquisite Cute
Dramatic Extraordinary Dazzling
Dreadful Eye-catching Glorious
Droll Eye-opening Good
Electrifying Eye-popping Gorgeous
Elegant Fabulous Graceful
Enchanting Facetious Grand
Energizing Fantastic Gratifying
Engaging Fascinating Great
Engrossing Fetching Gripping
Enjoyable Fine Groovy
Enlivening Flashy Hot
Entertaining Fun Humorous
Enthralling Funny Hypnotic
Enticing Galvanizing Hypnotizing
Entrancing Glamorous Imaginative
Enveloping Interested Impressive
Eventful Intoxicating Inquisitive
Exceptional Intriguing Inspiring
Mind-blowing Invigorating Prettily
Monumental Inviting Pretty
Moving Involving Previous
Narcotic Irresistible Provocative
Next Lively Radiant
Nice Lovely Ravishing
Notable Lurid Readable
Noteworthy Luscious Realistic
Occupying Luxuriant Recommendable
Original Magnetic Remarkable
Overwhelming Magnificent Rich
Picturesque Marvelous Rip-roaring
Piquant Meaty Riveting
Pleasant Mesmeric Rousing
Pleasing Mesmerizing Satisfying
Pleasurable Serious Seductive
Poignant Sexy Sensational
Possessing Showy Stirring
Prepossessing Side-splitting Strange
Unique Signal Striking
Unusual Significant Stunning
Useful Siren Sublime
Vivid Soothing Suspenseful
Weird Sparkling Sweet
Welcome Spectacular Tantalizing
Whimsical Spellbinding Tasty
Winning Spine-tingling Teasing
Winsome Splashy Tempting
Witty Standout Thought-provoking
Wondered Statuesque Thrilling
Wonderful Stimulating Touching
Wondering Worthy of note Trance-inducing
Worthwhile   Understandable

Xem thêm:

Các ví dụ về Từ đồng nghĩa Interesting

Fascinating
For example: That’s a fascinating question.
 
Captivating
For example: He found her captivating.
 
Striking
For example: She was tall and very striking.
 
Riveting
For example: It was a riveting story.
 
Intriguing
For example: I found the story rather intriguing.
 
Enthralling
For example: His thrillers make enthralling reading.
 
Amusing
For example: She writes very amusing letters.
 
Engrossing
For example: He told us an engrossing story.
 
Entertaining
For example: I found the talk very entertaining.
 
Newsworthy
For example: Nothing very newsworthy happened last week.
 
Gripping
For example: His books are always so gripping.
 
Diverting
For example: It was a diverting programme.
 
Compelling
For example: His life makes a compelling story.
 
Absorbing
For example: “Two Sisters” is an absorbing read.
 
Engaging
For example: Dury is convivial and engaging.

Các ví dụ thú vị hơn với từ “interesting”

“It’s an interesting job. The only snag is that it’s not very well paid.”
“Đó là một công việc thú vị. Khó khăn duy nhất là nó không được trả tiền cao. "
 
“Our guide gave us some interesting tidbits about the history of the castle.”
“Hướng dẫn viên của chúng tôi đã cho chúng tôi một số mẩu tin thú vị về lịch sử của lâu đài.”
 
“I had a lot of interesting experiences during my year in Africa.”
“Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị trong năm ở Châu Phi.”
 
“Comparison with other oil-producing countries is extremely interesting.”
“So sánh với các quốc gia sản xuất dầu khác là điều vô cùng thú vị.”
 
“He has a lot of talent , and his work is fresh and interesting.”
"Anh ấy có rất nhiều tài năng, và công việc của anh ấy rất mới mẻ và thú vị."
 
“It was interesting to be in a different environment.”
“Thật thú vị khi ở trong một môi trường khác.”
 
“The apocryphal story of Columbus and the egg is very interesting.”
"Câu chuyện ngụy tạo về Columbus và quả trứng rất thú vị."
 
” What he said threw/cast an interesting sidelight on what had happened.”
"Những gì anh ấy nói đã ném / tạo ra một sự hiểu biết thú vị về những gì đã xảy ra."
 
“Your book looks more interesting than mine: do you want to swap?”
“Cuốn sách của bạn trông thú vị hơn cuốn sách của tôi: bạn có muốn hoán đổi không?”
 
Xem thêm bài viết:
 
Chúc bạn thành công !